Algemene voorwaarden

Tussentijds beëindigen
* Wanneer, gedurende een lesblok, de cursist besluit om de lessen niet langer te volgen, blijft de cursist wel het gehele lesgeld verschuldigd.

Restitutie
* Er is geen restitutie voor een gemiste lesdag of voor vroegtijdig stoppen met het lesblok.
* In zeer uitzonderlijke gevallen, als ernstige ziekte, overmacht of familieomstandigheden, waardoor het kind niet meer in staat is om de lessen te volgen, of de ouders niet meer in staat zijn om het kind te brengen, wordt er naar een gepaste oplossing gekeken. In alle andere gevallen is men lesgeld verplicht en worden reeds betaalde bedragen niet gerestitueerd.

Betalen
* Inschrijving verplicht tot betaling van het volledige cursusgeld.
* Na inschrijving ontvangt de deelnemer bij voldoende aanmeldingen per mail een factuur vòòr aanvang van de workshopreeks welke u per overmaking voldoet op IBAN: NL04INGB0007245751 t.n.v. Kindertheater Spring o.v.v. het factuurnummer.

Inhalen van een workshop bij ziekte
* Inhalen van een workshop wegens ziekte is alleen mogelijk na overleg met de docent en indien er in dezelfde lesweek nog plek is in een andere peutergroep. De voorwaarde is wel dat de cursist tijdig is afgemeld via mail of sms/telefonisch bericht.

Aansprakelijkheid
* Kindertheater Spring is niet aansprakelijk voor schade of lichamelijk letsel die het kind eventueel kan oplopen of veroorzaken tijdens uitvoering van de dansles. Tevens aanvaardt Kindertheater Spring geen aansprakelijkheid voor diefstal van of schade aan persoonlijke eigendommen.